Spoorsuïcidepreventie

Directe aanleiding voor deze speciale pagina is het plan van ProRail om meer aan spoorsuïcidepreventie te doen. Suïcide (ook wel zelfdoding of zelfmoord) is een verschijnsel dat helaas ook in Nederland voorkomt: mensen zien het niet meer zitten om verder te leven, en kiezen ervoor om ‘uit het leven te stappen’. Een dergelijke wanhoopsdaad is een diep menselijke tragedie, en de omstanders blijven verbijsterd, intens verdrietig en boos achter.

Een zelfmoord op het spoor is niet alleen voor de achterblijvers een traumatische ervaring, maar vooral ook voor mensen die er noodgedwongen mee geconfronteerd worden: allereerst de machinisten en conducteurs, maar ook ambulancepersoneel, politiemensen en lijkschouwers. Lees een impressie van de impact op drie machinisten in de Linda van maart 2013.

Als spoorchristenen hebben wij op veel vragen zoals het ‘waarom?’ van een zelfmoord geen pasklaar antwoord, en zeker niet in algemene zin. Toch menen we uit de Bijbel een aantal duidelijke patronen te kunnen halen die laten zien hoe de natuurlijke en de geestelijke wereld in elkaar steekt, en die ook een zelfmoord voor een deel verklaarbaar maken.

We zien dan allereerst dat zich in deze wereld een strijd afspeelt op leven en dood. Die geestelijke strijd is weliswaar onzichtbaar, maar wel degelijk reëel, en speelt zich af in onze gewone werkelijkheid. God de Schepper heeft het oorspronkelijk allemaal goed gemaakt, maar er is een tegenstander gekomen (de duivel, ook wel satan genoemd) die probeert alles en iedereen letterlijk en/of figuurlijk kapot te maken. Maar Jezus kwam naar de aarde èn overwon hem! Ook al hebben we soms nog behoorlijk last van de stuiptrekkingen van de duivel, wij hoeven géén weerloze speelbal meer te zijn en kunnen ons in de Naam van Jezus en in de kracht van de Heilige Geest actief èn met succes verzetten. Door op Jezus te gaan vertrouwen komen Zijn kracht en Zijn waarheid in ons leven in plaats van de leugens van satan. Zo kunnen we in Gods vrijheid gaan leven vanuit Zijn vrede, hulp en steun en mogen we Zijn bestemming voor ons leven gaan ontdekken. En er kan verlossing komen en èchte vrijheid!

We baseren ons daarbij op een groot aantal Bijbelteksten (opgezocht in de online Bijbel), die we ter wille van de leesbaarheid helemaal onderaan deze pagina weergeven. 

De conclusie mag zijn dat er een uitweg is uit diepe wanhoop en depressie, er is Iemand die DE oplossing is: Jezus Christus, de Levende God; Hij noemt Zichzelf DE weg, DE waarheid en HET leven. Waarbij het uiteraard niet zo is dat we ‘de schuld’ van alle ellende en onvolmaaktheid in deze wereld bij de duivel mogen leggen: als mensen blijven wijzelf verantwoordelijk voor al onze verkeerde daden. Maar we kunnen en zullen daarvan wel vergeving ontvangen als we dat aan God vragen! 

Op internet is hierover veel meer geschreven. We noemen

 

In dit verband is het belangrijk om te wijzen op een christen spoorcollega die heel concreet bidt tégen zelfmoorden op het spoor, en daarbij opvallende ‘resultaten’ boekt. We hopen dat veel anderen zijn voorbeeld gaan volgen! Lees zijn verslag hier: Getuigenis van Sake Adema: De invloed van een christen (1 sept 2010) en Leukste beroep binnen OV Nederland

Als spoorchristenen willen we in onze bidstondgroepen met hem meebidden. En op die manier helpen bij de spoorsuïcidepreventie…

Je kunt bij deze gebedsgroepen ook zelf een gebedsverzoek indienen via het mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Dat verzoek komt dan binnen bij de diverse bidstondgroepen, en zij zullen daarmee discreet omgaan.

 

Het is goed om te weten dat God aan onze kant staat, en dat door Jezus de eindoverwinning behaald is.

Het is óók belangrijk om ‘gewone medemensen’ te hebben die je willen helpen door ècht naar je te luisteren en er gewoon te zijn. En die –als ze christen zijn- voor en samen met je willen bidden! Want het is bijzonder om te mogen ervaren dat God ècht ingrijpt in je leven. Hoewel christenen hierin voorop zouden moeten lopen, blijkt dat overigens in de praktijk helaas nogal eens tegen te vallen. Christenen zijn net gewone mensen…

We bevelen in dit verband aan 

  • Vangrail (een netwerk van getrainde NS collega-vrijwilligers en ervaringsdeskundigen voor opvang)
  • Geboren om vrij te zijn (een christelijke organisatie voor bevrijdingspastoraat bij depressies ed.)
  • Leefmee.nl (een christelijke stichting die een luisterend oor wil zijn en zich inzet voor voorlichting en preventie)
  • 113online.nl (een zelfstandige en onafhankelijke zorgaanbieder op het gebied van zelfmoordpreventie waar je hierover kunt praten. Anoniem, vrij en open, via de telefoon, e-mail of chat, 24 uur per dag)

 

Ter illustratie een groot aantal Bijbelteksten (opgezocht in de online Bijbel):

- Wijsh. /Pred. 2,24a Maar de duivel heeft uit jaloezie de dood in de wereld gebracht;

· Openb. 12,9 De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid

·Joh. 8,44Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.

· 1 Joh. 3,8 …want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God (Jezus) is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen.

·Joh. 10,10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik (Jezus) ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

· Hebr. 2,14 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon (Jezus) een mens geworden net als zij, om door Zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel en zó allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.

· 2 Tim. 2,24-26 Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen en ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen.

· Jak. 4,7 Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

· Ef. 4,27 geef de duivel geen kans.

· Ef. 6,11Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.

· 1 Petr. 5,8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.

· Hand. 26,17-18 Ik (Jezus) zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen de heidenen, naar wie Ik je uitzend om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in Mij (Jezus) zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die Mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan Mijn koninkrijk.”